19 Tháng Chín 2021 03:09

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

1: Ảnh dây truyền: 

Dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

2: Ảnh kiểm nghiệm: 

Phòng kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

3: Kiểm tra xác xuất sản phẩm: 

Kiểm tra xác xuất sản phẩm

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

4: Phòng kiểm nghiệm:

Phòng kiểm nghiệm

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

5: Máy trộn nguyên liệu: 

Hệ thống máy trộn nguyên liệu

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

 

6: Chứng chỉ ISO 22000:2018

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng