Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

1: Ảnh dây truyền: 

Dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng

2: Ảnh kiểm nghiệm: 

Phòng kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm

3: Kiểm tra xác xuất sản phẩm: 

Kiểm tra xác xuất sản phẩm

4: Phòng kiểm nghiệm:

Phòng kiểm nghiệm

5: Máy trộn nguyên liệu: 

Hệ thống máy trộn nguyên liệu

 

6: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phầm:

7: Chứng chỉ ISO 22000:2005